I. Definicje


1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Klient/Kupujący - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym mitzu.pl

3. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego.

4. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą.

5. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.mitzu.pl.

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą klient może nabyć w sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz pochodzą z legalnych źródeł. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7. Ceny - wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

8. Sprzedawca - sklep internetowy pod adresem www.mitzu.pl. Nasze pełne dane: ALLIT MATEUSZ WRÓBLEWSKI, ul. Aleksandra Sochaczewskiego 4/81, 96-500 Sochaczew, NIP: 8371873962, REGON: 522346800


II. Zamówienia


1. Klient składa zamówienie poprzez internetowy formularz dostępny na jednej ze stron sklepu internetowego. Zamówienie określa jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, sprzedawca wysyła na adres e-mail klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty klienta. Jest ona tylko informację, że sprzedawca zamówienie otrzymał.

3. Następnie sprzedawca weryfikuje zamówienie, czy może zostać przyjęte do realizacji.

4. Jeżeli sprzedawca zatwierdzi zamówienie klienta, przesyła klientowi informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.


II. Dostawa


1. Klient informowany jest o dostępnych terminach dostawy bezpośrednio na stronie produktu.

2. Klient w formularzu zamówienia zostaje poinformowany o możliwych sposobach dostawy.

3. Sprzedawca w ten sam sposób informuje klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.


III. Zwroty


1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą Indywidualnym.

2. Klient może odstąpić od umowy kupna towarów niepersonalizowanych bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedawcy.

3. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).

4. Klient ma obowiązek zwrócić towar do sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (art. 34 ust. 4).

6. Sprzedawca gwarantuje zwrot płatności klienta, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Przesyłki z naliczoną opłatą przez reklamodawcę nie zostaną przyjęte.

7. W przypadku zwrotu całego zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


IV. Reklamacje


1. Informacje o reklamacji wraz z formularzem reklamacyjnym należy przesłać drogą elektroniczną na adres mitzu@mitzu.pl

2. Składając reklamację wskazanym jest, aby klient w formularzu reklamacji ( Pobierz formularz reklamacji ) opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru RMA.

4. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.